Säännöt

Vanhat Velot

Yhdistyksen säännöt
Hyväksytty yhdistyksen perustavassa kokouksessa Kangasalan Lepokodissa 13.1.2002
Muutokset sääntöjen 6, 8, 9 ja 11 §:iin hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 4.12.2010 Tampereella

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Vanhat Velot ja sen kotipaikka on Kangasala.

2. Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää polkupyörien, polkupyöräteollisuuden ja polku-pyöräilyn historian harrastamista ja tutkimusta, levittää tietoa niistä sekä virkistää ja vaalia pyöräilykulttuuria.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

- järjestää esittelyjä, esitelmätilaisuuksia, kursseja, retkiä ja kokoontumisajoja, – harjoittaa tutkimus-, neuvonta- ja tiedotustoimintaa, – tallentaa polkupyöriin, polkupyöräilyyn ja pyöräilykulttuuriin liittyviä tietoja, perinnettä ja esineitä sekä – pitää yllä yhteyksiä kotimaisiin ja ulkomaisiin järjestöihin ja olla niissä jäsenenä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, – omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, irtainta omaisuutta ja arvopapereita, – järjestää myyjäisiä, juhla- ja huvitilaisuuksia, – harjoittaa kustannus- ja julkaisutoimintaa sekä pienimuotoista polkupyöriin ja pyöräilyyn liittyvien tarvikkeiden myyntiä ja polkupyörien huolto- ja korjaustoimintaa sekä – toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia saatuaan asianmukaisen luvan.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen polkupyörien ja polkupyöräilyn historiasta kiinnostunut henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Tällainen henkilö, joka on toiminut pitkään yhdistyksen puheenjohtajana, voidaan kutsua kunniapuheenjohtajaksi.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kolme, enintään seitsemän muuta varsinaista jäsentä sekä vähintään yksi ja enintään neljä varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus voi pitää kokouksensa puhelinneuvotteluna tai tietoverkon välityksellä, jos hallituksen varsinaiset jäsenet tämän yksimielisesti hyväksyvät. Hallituksen varsinainen jäsen voi tällöinkin milloin tahansa vaatia hallituksen kokousta pidettäväksi yhdessä paikassa. Hallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä tai tavoitettavissa sähköisen tietovälineen välityksellä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja tai hallituksen nimenkirjoitukseen oikeuttama yhdistyksen jäsen, kukin yksin.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä viimeistään marraskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallituksella erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen jäsenlehdessä.

11. Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, jäsenmaksujen suuruudet sekä tulo- ja menoarvio seuraavalle kalenterivuodelle
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat sekä päätetään tilintarkastajien palkkiosta
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

«  |  »